Thông Báo
Announcements

DỰ ÁN "NHÀ NHỎ"

TINY HOME PROJECT
Như đã trình bày với ông bà anh chị em về dự án của Quận Sacramento sẽ xây dựng khu vực "Nhà Nhỏ" cho người vô gia cư, xin quí vị liên lạc với các Giám Sát Viên Quận Sacramento để trình bày mối quan tâm của chúng ta.
Khi liên lạc với các Giám Sát Viên, chúng ta chỉ đề cập một vấn đề duy nhất là sự an toàn cho các em thiếu nhi. Với mục tiêu đó, chúng ta xin họ:
1. Chọn địa điểm khác, nhũng nơi ít hoặc không nguy hại đến sự an ninh của các em.
2. Nếu vẫn quyết định giữ địa điểm này, xin bảo đảm sẽ có những biện pháp thực tế để giữ được an ninh cho khu vực (xin xem lá Thư Mẫu để biết thêm chi tiết).
Ông bà anh chị em có thể gửi thư, gửi email, hoặc gọi điện thoại.

+ Gửi Thư: (theo lá Thư Mẫu dưới đây).
+ Gửi Email (có thể dùng lá Thư Mẫu) & Điện thoại:
1. Phil Serna
Email: SupervisorSerna@saccounty.net
Phone: 916:874-5485
2. Sue Frost
Email: SupervisorFrost@saccounty.net
Phone: 916:874-5491
3. Rich Desmond
Email: Richdesmond@saccounty.net
Phone: 916-874-5471
4. Don Nottoli
Email: Nottolid@saccounty.net
Phone: 916-874-5465
5. Patrick Kennedy
Email: Kennedy@saccounty.net
Phone 916-874-5481

* Theo thứ tự cần liên lạc các Giám sát viên #1 tới #3, nếu được thì thêm #4, sau cùng là #5.
+ Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ để tham dự buổi họp của Giám Sát Viên Quận (Sacramento Supervisors), trước khi họ bỏ phiếu quyết định cho dự án này.
Thứ Tư, ngày 8 tháng 6, 2022.
(sẽ thông báo giờ khi họ lên chương trình)
700 H Street, Room 1450. Sacramento, CA. 95814.
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý ông bà anh chị em. Xin Thánh Ý Chúa được nên trọn trong vấn đề này.
Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube