Thông Báo
Announcements
Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
12/04/22 🟣 Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 6 - Thăm Viếng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

11/27/22 🟣 Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Cursillo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể