Thánh Lễ Trực Tuyến
Live Stream Mass Youtube
Lời Chúa
Liturgy
02/05/23 🟢Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm GDTTG
10:00 am:
Phụ Trách - Canh Tân Đặc Sủng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

01/29/23 🟢Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm A

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Cursillo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể