Hội Tôn Vương Gia Đình
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Địa Phận Sacramento, CA

Hội thành lâp ngày 15/10/1986 do cha cố Giacôbe Nguyễn Văn Vi.  Hội đọc kinh tôn vinh Đức Mẹ lân phiên trong hội vào mỗi chiều thứ bảy và công tác sinh hoạt trong giáo xứ.

Mục Đích và Tôn Chỉ
  1. Cầu nguyện cho giáo hội công giáo trên toàn thế giới nói chúng và giáo hội công giáo Việt Nam thân yêu của chúng ta nói riêng.
  2. Cầu nguyện cách riêng cho cha xứ và giáo xứ, các người góp công, góp của để mỡ mang nước thiên Chúa, cũng như những người góp công, góp của trong việc xây dựng thánh đường Việt Nam.
  3. Chúng ta cầu nguyện cho sự hợp nhất trong giáo xứ chúng ta để có một đoàn chiên theo một Chúa chiên.
  4. Chúng ta cầu nguyện cho ơn kêo gọi làm linh mục, tu sĩ. Xin Chúa gửi đến cánh đồng Chúa những thợ gặt đắc lực và hăng say.
  5. Hàng tuần chúng ta tụ họp mỗi chiều thứ bảy, để xin những ơn đó, đồng thời có dịp cầu nguyện cho mỗi gia đình hội viên chúng ta, cho người còn sống cũng như kẻ đã qua đời.
  6. Chúng ta tổ chức kêu mời chị em trong hội đi thăm viếng an ủi bệnh nhân. Những người gìa lão tuổi tác trong các bệnh viên hay tại tư gia không phân biệt tôn giáo.
  7. Chúng ta cầu nguyện để xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng bào, đòng hương và tinh thần tương trợ lẫn nhau lúc sống cũng như khi lâm chung.
  8. Hội sẽ đóng góp hai đồng một tháng mỗi gia đình. Số tiền này để chi tiêu khi hội có việc cần đến v.v..
  9. Như xin lễ chẳng may trong hội có linh hồn nào được Chúa gọi về với Chúa, thì chúng ta xin một lễ và hội sẽ đi đọc kinh ba tối tại nhà quan, hoặc tư gia. Những người mươi tuổi trở xuống, Hội Tôn Vương sẽ theo như nôi quy, nhưng không xin lễ và vòng hoa. Hội chỉ tối đọc kinh mà thôi.
  10. Nguyện cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn hộ giúp cho Hội chúng con được nhiều ỏn để duy trì bền vững và tiến tới con đường phục vụ Chúa và Mẹ Chí Thánh.