Linh Mục Đương Nhiệm
Our Priests
...
Louis
Vũ Minh Nhiên, CRM

Cha Chánh Xứ

...
Gioan Êuđê M.
Cao Tiến Vũ (Nghi), CRM

Cha Phó Xứ

Linh Mục Tiền Nhiệm
Our Former Priests
...
Cha Thomas
Vũ Lưu Truyền, CRM

Phó Xứ
2018-2021

...
Cha Jim
Ngô Hoàng Khôi, CRM

Chánh Xứ
2015-2018

...
Cha Peter
Đinh Tuyến Viễn, CRM

Phó Xứ
2015-2018

...
Cha Philip
Trần Bình Khả, CRM

Chánh Xứ
2009-2015

...
Cha Augustinô
Trường Kỳ, CRM

Phó Xứ
2012-2015

...
Cha Carolo M
Phạm Đức Sinh, CRM

Phó Xứ
2009-2012

...
Cha Cố Tadeo Maria
Nguyễn Ngọc Ban, CRM

Quản Nhiệm
1994-2009
Chánh Xứ
11-29-2009

...
LM. Joseph
Nguyễn Văn Hoan

Quản Nhiệm
1986-1994

...
LM. James
Nguyễn Văn Vi

Quản Nhiệm
1976-1986