Mẫu Đơn
Forms
Gia Nhập Giáo Xứ

Kính mời quí vị nào chưa gia nhập Giáo Xứ, xin ghi danh để thuận tiện cho việc lãnh nhận các Bí Tích và quyền lợi. Xin sớm liên lạc với văn phòng Giáo Xứ 916.383.4276 hoặc các Giáo khu để ghi danh và nhận Số Danh Bộ.

Thay Đổi Địa Chỉ

Khi quí vị thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, xin vui lòng liên lạc với văn phòng Giáo Xứ hay thông báo cho các trưởng khu để chúng tôi cập nhật hoá hồ sơ.