Các Bài Đọc Chúa Nhật
Sunday Readings

Tháng 7 năm 2022

July 2022
07/03/22 Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Ban Thánh Thư
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu II - Phêrô
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Tháng 6 năm 2022

June 2022
06/26/22 Chúa Nhật - Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Sacramento | Lễ Tạ Ơn

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Ba Đaminh
10:00 am:
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

06/19/22 Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Trường Thánh Giuse
10:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Ba Đaminh

06/12/22 Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Giáo Đình Tận Hiến
10:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Cursillo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

06/05/22 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Giáo Xứ
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Tháng 5 năm 2022

May 2022
05/29/22 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 6 - Thăm Viếng

05/22/22 Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
10:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

05/15/22 Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu 5 - Đức Mẹ Fatima
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

05/08/22 Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Xứ
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

05/01/22 Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Trường Thánh Giuse
10:00 am:
Phụ Trách - Hội Cao Niên
12:30 pm:
Phụ Trách - Lớp Thêm Sức

Tháng 4 năm 2022

April 2022
04/24/22 Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am:
Phụ Trách - Giáo Khu II - Phêrô
12:30 pm:
Phụ Trách - Lớp Rước Lễ Lần Đầu

04/17/22 Chúa Nhật Phục Sinh

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am |
8:00 am:
Phụ Trách - Ban Đọc Thánh Thư
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Giáo Khu 4 - Phục Sinh

04/16/22 Lễ Chúa Phục Sinh - Lễ Vọng

Thánh Lễ - 8:15 pm
Phụ Trách - Ban Đọc Thánh Thư

04/10/22 Lễ Lá

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến Đồng Công
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Giáo Khu 6 - Thăm Viếng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

04/03/22 Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Giáo Khu 3 - Dũng Lạc
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Tháng 3 năm 2022

March 2022
03/27/22 Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/25/22 Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ - Lễ Trọng

Thánh Lễ - 8:00 am | 5:30 pm
8:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Ban Thánh Thư
5:30 pm:
Phụ Trách - Ban Cung Thánh

03/20/22 Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse & Quý Sơ Mến Thánh Giá
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Giáo Khu I
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/19/22 Mừng Kính Thánh Giuse Bạn Thanh Khiết Đức Maria - Lễ Trọng

Thánh Lễ - 8:00 am
8:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Ban Thánh Thư

03/13/22 Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/06/22 Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Hội Lêgiô Mariae
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

03/02/22 Thứ Tư Lễ Tro

Thánh Lễ - 8:00 am | 7:00 pm
8:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Ban Thánh Thư
7:00 pm:
Phụ Trách - Ban Cung Thánh

Tháng 2 năm 2022

February 2022
02/27/22 Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Phong Trào Đền Tạ
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Gia Đình Tận Hiến
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

02/20/22 Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Ban Thánh Thư
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

02/13/22 Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C

Thánh Lễ - 8:00 am | 10:00 am | 12:30 pm
8:00 am:
Phụ Trách - Hội Các Bả Mẹ Công Giáo
10:00 am: (Trực Tuyến - Live Stream)
Phụ Trách - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
12:30 pm:
Phụ Trách - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể